söndag 30 november 2014

Fröken JE:s boktips

Nu är den klar...mina och elevernas Youtube-kanal med boktips. I dagsläget finns bara tre tips inlagda men förhoppningen är att det fylls på med fler tips under hösten och våren. Vill du redan nu ta en titt kan du antingen gå in HÄR eller kolla in länken i listen till höger (Fröken JE:s boktips).torsdag 27 november 2014

En stolt fröken....

Mina elever läser! Och inte nog med det...några av dem ska vara med i Kristianstads gymnasieskolors adventskalender, där varje lucka döljer ett boktips. Den 1 december kommer dessa killar att ge sitt tips.Jag har högläst romanen för dem och nu tipsar de om den! Så härligt.

Inte nog med att de tipsar. Idag hade jag avsatt rätt mycket tid av lektionen till läsning. Och nog läste de alltid. 13 killar satt i klassrummet och 4 killar precis utanför, alla satt med sina böcker och alla läste. Det är härligt att vara fröken en sådan här lektion.

Igår fick också samma klass möjlighet att läsa men då skulle de läsa och sedan sammanfatta det de läst med tre ord (vi kopplade det till strategin sammanfatta som vi höll på med). Förutom tre ord fick de skriva titeln och författarens namn (och sitt eget namn) på rosa post-it-lappar.
Jag har ännu inte bestämt vad nästa uppgift blir för dem. Läsa ska de få göra men vad de ska få göra med sin läsning är fortfarande lite oklart. Kanske ska alla få möjlighet att spela in ett omdöme på den bok de läst...kan ju bli en digital bank med boktips. Vi får se vad vi gör. Killarna har kanske andra tankar och idéer. 

måndag 24 november 2014

Arbetet med lässtrategierna går nu in i slutfasen

Efter de senaste veckornas arbete med de tre strategierna, Överblicka/se framåt, Ställa frågor/undra och Upptäcka/reda ut oklarheter är det nu dags att gå igenom den sista strategin, Sammanfatta. Jag tror inte att denna strategi kommer att vara så svår för eleverna.

Som vanligt kommer jag att arbeta med strategin i tre steg:
Steg 1: jag exemplifierar genom att läsa högt och göra lässtopp
Steg 2: eleverna arbetar i sina läsgrupper med en text som läses högt av mig eller av någon i gruppen
Steg 3: eleverna arbetar enskilt utifrån en text som jag högläser

Till denna strategi har jag valt att i steg 1 använda novellen Den första kärleken av Tage Danielsson. I steg 2 Väskhållaren av Ninni Holmqvist och i steg 3 romanerna Växla mord och 23 minuter. Då man kan arbeta med strategin på lite olika sätt har jag valt att ta fram tre olika läsprotokoll och eleverna kommer att få testa dem alla. Protokollen och mallen finns att nå under rubriken "Instruktioner och mallar" eller genom att klicka HÄR.


Händelse
Person
Miljö
Vad hände först?


Vad hände sedan?


Vad hände sist?
När vi väl är färdiga med alla strategier kommer eleverna att få visa att de behärskar strategierna genom en enskild uppgift. Jag har ännu inte bestämt hur denna uppgift ska se ut. Jag får helt enkelt klura lite till på den.

fredag 21 november 2014

Skrivprocessen som modell även för muntliga diskussioner

När jag läste till gymnasielärare fick jag möjlighet att läsa Skrivprocessen av Siv Strömquist och sedan dess har det här med att arbeta i en process varit en del av min lärarvardag. För mig handlar det mycket om att hjälpa eleverna komma vidare i sin utveckling. Allt de skriver ska de också få möjlighet att förbättra utifrån mina eller klasskompisarnas feedback. När jag nu arbetar med läsning både i Svenska 1 (lässtrategier) och Svenska 3 (novellkonsten och novellers uppbyggnad) känner jag att tankarna från skrivprocessen också går att föra över på de muntliga diskussioner som vi har i samband med läsningen. Hur då?, tänker du kanske. Jo, jag tänker så här.

I Svenska 1 arbetar vi med de olika lässtrategierna. Jag ger exempel på hur man använder strategin och sedan får eleverna i grupp arbeta med strategin för att sedan till slut arbeta på egen hand. Genom detta arbetssätt får eleverna möjlighet att utveckla sina förmågor. Den som inte direkt kan använda en strategi får feedback och stöd från gruppen och mig i samband med att gruppen arbetar med strategin. När det sedan blir dags för varje elev att enskilt använda strategin brukar alla kunna använda den. På bilden nedan ser man några av mina elever arbeta med en novell.I Svenska 3 arbetar vi med novellkonsten och till varje nytt moment finns en flipp. Eleverna kollar på flippen och vi har en första diskussion (om t ex berättarperspektiv). De får sedan läsa en novell och då möjlighet att använda det vi pratat om och materialet från flippen i sina gruppdiskussioner. Därefter lyfter vi novellen i helklass och vi hjälper varandra att använda de nya begrepp vi lärt oss. När det sedan blir dags för nästa lektion kopplar vi alltid tillbaka till föregående. Det vi har lärt oss om t ex berättarperspektiv bygger vi vidare på samtidigt som vi för in ett något nytt att diskutera (t ex den klassiska berättarkurvan). De elever som inte riktigt fick koll från början får hjälp av gruppen och mig och när vi går vidare till ett nytt moment inom novellkonsten och novellers uppbyggnad brukar alla kunna hänga med.

Vad vill jag då ha sagt om detta. Jo, idag pratas det mycket om den formativa bedömningen. På Skolverkets sida kan man t ex läsa följande:

"En formativ bedömningsprocess kännetecknas av att målet för undervisningen tydliggörs, att information söks om var eleven befinner sig i förhållande till målet och att återkoppling ges som talar om hur eleven ska komma vidare mot målet. Forskning har visat att formativ bedömning ökar elevernas lärande."

Är det inte detta man gör om man arbetar med Siv Strömquists modell för skrivprocessen? Jag tänker att det är precis det man gör. Om det sedan är så att man arbetar i en process med elevernas texter eller med deras muntliga diskussioner spelar ingen roll. Arbetssättet leder förhoppningsvis till att elevernas lärande ökar och det är ju det man som lärare strävar efter. Jag vill därför slå ett slag för det processorienterade arbetssättet.

måndag 17 november 2014

Lässtrategi Upptäcka/reda ut oklarheter

Dags för lässtrategi nummer 3 i mina ettor. Vi kommer denna vecka att gå igenom hur man kan arbeta med lässtrategin Upptäcka/reda ut oklarheter. Tanken är att jag ska exemplifiera med en text från En läsande klass. Därefter ska eleverna gruppvis få arbeta med ett utdrag ur Keplers nya roman Stalker. Sista steget, att arbeta på egen hand med strategin, ska genomföras genom att jag läser ur boken Växla mord samt 23 minuter.

Som vanligt har jag tagit fram mallar och de finns att nå direkt HÄR. Man kan också hitta dem under rubriken "Mallar och instruktioner".

Arbetet med strategierna fungerar bra. Just det där att arbeta i tre steg (läraren exemplifierar, eleverna arbetar i grupper, eleverna arbetar enskilt) har visat sig vara en framgång. Alla elever hänger med i arbetet. Skulle man som elev vara sjuk hinner man ända arbeta med strategin vid åtminstone något tillfälle. Bra att ta med sig när man planerar andra arbetsområden.


onsdag 12 november 2014

Läsning och litteratur i svenska 3

Att arbeta med litteratur i svenska är så roligt. I min grupp Svenska 3 har vi precis börjat med läsning, läsvanor och litteratur. Efter en inledande övning där eleverna har fått skriva om sitt eget förhållande till läsning kommer vi nu att ge oss i kast med litteraturen. För att vi under lektionstid ska hinna läsa och diskutera har valet denna gång fallit på noveller. Vi kommer att läsa, diskutera, bearbeta och skriva. Då jag inte bara vill diskutera handlingen i novellerna utan också struktur, form och språk kommer detta att vävas in. Efter en kort inledande flipp om novellkonsten kommer ytterligare flippar att tas fram där jag presenterar t ex berättarperspektiv, hur man inleder och avslutar en novell och hur man kan arbeta med miljö- och personbeskrivningar. Till varje flipp kommer jag sedan att ha utvalda noveller som vi arbetar med för att diskutera bl a det som flippen har handlat om. Författare som Stig Dagerman, Pär Lagerkvist och John Ayvide Lindqvist står på agendan.

Då jag gillar att arbeta i flera steg kommer jag att göra det också i detta arbetsområde. Jag kommer i flipparna att presentera det vi ska fokusera på. Jag kommer sedan att låta eleverna i grupper få läsa, bearbeta och skriva. När alla känner att de behärskar det vi fokuserat på går vi vidare och arbetar enskilt. På så sätt får eleverna möjlighet till flera övningstillfällen och när det väl blir dags för bedömning borde alla kunna känna sig säkra.

Jag ser så mycket fram emot detta arbetsområde. Jag hoppas att det också faller mina elever i smaken. Om även du är lite nyfiken kan du redan nu ta dig an första flippen som ger kort information om vad en novell är Novellkonsten - en kort introduktion. Flippen finns också på min Youtube-kanal.

måndag 10 november 2014

Arbetsområde Lässtrategier går in i fas 2

Förra veckan introducerade jag arbetet med lässtrategierna i mina ettor. Första strategin, att Överblicka/se framåt, upplevde de flesta som rätt enkel. Det svåraste var att kunna motivera och förklara varför man hade förutspått en viss handling. Just det här med att förklara och motivera tror jag blir något som vi måste fortsätta arbeta med. Både enskilt och i grupp.

Efter förra veckans arbeta med lässtrategin Överblicka/se framåt är det nu dags att gå in i fas 2 och påbörja arbetet med lässtrategin Ställa frågor/undra. Till den andra lässtrategin kommer jag att använda tre olika texter, en för att exemplifiera strategin, en som eleverna ska få arbeta med i grupp och slutligen en som de ska få använda individuellt. Till mitt exempel, där jag ska exemplifiera strategin, kommer jag att använda en text från materialet En läsande klass.  När eleverna ska få arbeta i grupp kommer de att få möte novellen Fulet av John Ayvide Lindqvist. Till den individuella uppgiften möter eleverna antingen 28 minuter av James Lovegrove eller Växla mord av samme författare.Böckerna av James Lovegrove löper som en röd tråd genom vårt arbete med strategierna. De första kapitlen högläste jag under strategi ett och eleverna fick genom dem individuellt arbeta med att överblicka/se framåt. Nu ska ytterligare några kapitel läsas och utifrån dem ska eleverna få arbeta med att ställa frågor/undra.

Då eleverna i denna strategi ska få ställa frågor på tre olika nivåer har jag valt att ta fram en mall/ett läsprotokoll som går att använda till alla texter. Den finns under rubriken Mallar och instruktioner. Där kan man också hitta min "mall" för strategin ställa frågor/undra.

Det ska bli spännande att gå in i fas 2. Jag tror att denna strategi kommer att upplevas som något svårare än den förra. Att ställa frågor till texter är inte det lättaste. Många elever känner sig trygga i att besvara frågor men att själv ställa dem kan nog vara något knivigare. Vi får väl se om mina farhågor besannas!

torsdag 6 november 2014

Att arbeta vidare med den lästa litteraturen

Jag tror att man kan arbeta vidare med den litteratur man läst. Man behöver inte bara läsa, diskutera och skriva kring den. Man kan också utgå ifrån texterna när man ska arbeta med språkriktighet.

Igår fick mina elever arbeta med novellen Elda telefonkataloger och idag kommer vi att knyta an till texten men ur ett språkriktighetsperspektiv. Jag har skrivit av delar av novellen men tagit bort punkter, kommatecken och versaler. Jag har också tagit bort styckeindelningen. Nu ska eleverna få läsa mina utdrag och sätta ut det som saknas.

Jag hoppas att övningen ska leda till goda diskussioner och reflektioner kring hur man skapar en text. Vi får väl se om det blir så. För den som är intresserad av att använda mitt material finns det under fliken "Mallar och instruktioner" men också som en direktlänk HÄR.

När jag ändå är inne på mallar. Jag har tagit fram en mall för lässtrategin ställa frågor och undra. Den finns också under fliken "Mallar och instruktioner". Här kan du se en del av den.