söndag 23 augusti 2015

På riktigt med Unga reportrar

I samband med läsårsstart och nya grupper i svenska 1 försöker jag alltid få till ett arbetsområde där eleverna får med flera delar av svenskämnet. Jag vill att de ska få läsa, bearbeta texter, skriva egna texter, diskutera och hålla muntligt anförande. Detta för att jag tidigt på läsåret ska få en överblick över mina eleverns styrkor men också få kunskap om vilka delar det är de behöver utveckla. I nästa steg handlar det ju om att jag ska få ett bra underlag till de kommande lektionerna, där det blir tydligt för mig vad jag och eleverna ska arbeta med.  

Det är inte alltid så lätt att få till ett arbetsområde som inrymmer allt det som jag önskar och det som oftast är det svåraste är att få till arbetsuppgifter som är "på riktigt" d v s där det finns ett uttalat syfte som går utanför klassrummet och kursen Svenska 1. Detta läsår har jag vänt och vridit på min planering och när jag fick nys om Unga reportrar kände jag att detta skulle kunna vara något för kursen Svenska 1. Här blir det verkligen "på riktigt". Eleverna ska ta fram texter och några av texterna ska publiceras på deras Unga reportrars hemsida. Det finns också möjlighet att vinna ett pris och detta tänker jag kanske kan vara en ytterligare sporre för eleverna.


Varför det är det så viktigt med att det ska vara uppgifter som är "på riktigt"? Och varför är det så viktigt att det finns en riktig, en autentisk mottagare? Jag tror att eleverna går in med en större lust och motivation om de känner att uppgiften inte bara blir gjord till mig eller till klasskompisen utan till en verklig mottagare utanför klassrummet. Detta är något som också forskningen har visat.  Elevernas engagemang och motivation ökar när de känner att det finns någon annan som läser och kanske också kommenterar den lästa texten (se t ex Dan Åkerlunds avhandling Elever syns på nätet. Multimodala texter och autentiska mottagare). Just lust och motivation är också något som både Peter Gärdenfors och Knud Illeris för fram. Gärdenfors skriver om detta i boken Lusten att förstå och Illeris i boken Lärande.

Tillbaka till Unga reportrar och kursen Svenska 1. Vad är det då mina elever rent konkret ska få göra? Jag har satt samman en inledande presentation som eleverna kommer att få ta del av. I denna kan de bl a läsa:


Till vår hjälp kommer vi att ha delar av det material som Unga reportrar har på sin hemsida. Vi kommer att använda mallarna för krönikadebattartikel och nyhetsartikel. Vi kommer också att använda det material som de har till 1 lektion och till arbetsplan. Utöver detta kommer jag att utgå från de exempel som Skolverket har gällande det muntliga delprovet för Svenska 1. Jag kommer också att använda mina egna mallar för kamratbedömning som finns att nå HÄR och min egen film om referatteknik:Läroplanen då och det centrala innehållet? Var finns de kopplingarna? Så här kan man läsa i Läroplanen för gymnasieskolans första kapitel:
Miljöperspektivet i undervisningen ska ge eleverna insikter så att de kan dels själva medverka till att hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett personligt förhållningssätt till de övergripande och globala miljöfrågorna. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.
Och läser man vidare i kapitel 2.1 står det:
Det är skolans ansvar att varje elev kan observera och analysera människans samspel med sin omvärld utifrån perspektivet hållbar utveckling, och kan använda bok- och bibliotekskunskap och modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. 
Går man sedan till kursen Svenska 1 och det centrala innhållet kan man läsa att undervisningen i kursen bl a ska behandla följande centrala innehåll:
 - Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd för muntlig framställning. Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till kommunikationssituationen.  
Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang. 
- Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text. 
- Grunderna i den retoriska arbetsprocessen.

Visst känns det som om min planering med Unga reportrar går att koppla ihop bra med både kursens centrala innehåll och läroplanens mer övergripande perspektiv?!

Vad händer nu då? Jo, nu kommer arbetsområdet att dra igång och under den kommande månaden (kanske ytterligare någon vecka) är det det här som är i fokus.  Jag ser redan fram emot den slututvärdering vi ska ha. Jag hoppas att den visar att eleverna känt att undervisningen varit "på riktigt".

Har du några frågor eller funderingar kring mitt arbetsområde eller vill få mer information får du gärna höra av dig. Mina kontaktuppgifter ser du under rubriken Om mig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar